باربری میرداماد

mirdamad

شاید تا کنون بارها و بارها نام باربری میرداماد را شنیده باشید. آیا تاکنون از طریق این باربری چیزی را جابجا
کرده اید؟ و یا از قوانین مخصوص حمل باری که این باربری دارد آگاهی دارید؟
سعی ما بر این است در این مقاله به معرفی باربری میرداماد پرداخته و نکاتی راجع به قوانین حمل بار را مورد
بحث و بررسی قرار دهیم. پس تا پایان این مقاله با ما همراه باشید.
عنوان مطالبی که در این مقاله خواهید خواند عبارتند از:

 •  محلهی میرداماد و محدودهی آن
 • باربری میرداماد
 •  قوانین حمل و نقل کاالهای خطرناک
 •  رده بندی کلی کالاهای خطرناک

محلهی میرداماد و محدودهی آن

محلهی میرداماد یا همان داوودیه نام محلهای زیبا با امکانات بسیار باال ، مناسب برای تجارت و کسب و کارهای
پر رونق و … واقع در منطقه 3 تهران می باشد. در محلهی داوودیه)میرداماد( یک بلوار عریض و زیبا به نام
میرداماد وجود دارد که به خاطر شهرت این بلوار اغلب همگان این محله را به جای داوودیه به نام میرداماد می
شناسند. محلهی میرداماد یکی از محله های نسبتاً گرانقیمت تهران با ساختمان ها و پاساژ و مغازه ها و شرکت
های مختلف نوساز است.
بلوار میر داماد از سمت شمال به قلهک ، از سمت جنوب به بزرگراه شهید همت ، از سمت شرق به خیابان دکتر
شریعتی و از سمت غرب نیز به خیابان ولیعصر منتهی می شود. نام میرداماد برگرفته از نام فقیه و فیلسوف
بزرگ دورهی صفوی، میر برهان الدین محمد باقر استر آبادی می باشد.

باربری میرداماد

باربری میرداماد در حیطهی حمل و نقل و جابجایی انواع کاال و بار در محلهی میرداماد مشغول به خدمت رسانی
به شهروندان تهرانی می باشد. با توجه به موقعیت ویژهی این محله، لزوم وجود یک باربری حرفه ای و ماهر از
اهمیت بسزایی برخوردار می باشد. لذا باربری میرداماد از سال ها پیش در این منطقه به فعالیت مشغول می
باشد. سابقهی طوالنی این باربری و منحصر به فرد بودن ارائهی سرویس به شهروندان باعث شده است این
باربری همچون نگینی در میان همهی باربری های مشغول به فعالیت در سطح شهر تهران بدرخشد.
اکنون در این بخش از مقاله تصمیم داریم به برخی قوانین حاکم بر حمل و نقل بار و کاالهای خطرناک بپردازیم.
تا پایان این مبحث مهم با ما همراه باشید.

قوانین حمل و نقل کالاهای خطرناک

برای پی بردن به اینکه چه قوانینی بر حمل کاالهای خطرناک حاکم است و یا چگونه و با رعایت چه موارد و نکاتی
انواع محموله های خطرناک باید جابجا شوند ، الزم است نگاهی به نحوهی ارائهی این گونه خدمات بی اندازیم.
حمل و نقل کاالهای خطرناک فرایند مسئولیت پذیری است که نه تنها تولیدکنندگان چنین محصوالتی بلکه
صاحبان وسایل نقلیه نیز با آن روبرو هستند. بسته بندی اثاث کشی به نوع بار و درجه خطرناک بودن آن، توسط ارگان حمل و
نقل یک سری الزامات مورد نیاز برای آن باید در نظر گرفته شود.
طبقه بندی کاالهای خطرناک به طور خاص برای این منظور انجام گرفته است. سازمان ملل مسئول تهیه و تأیید
این لیست بوده است. الزم است با جزئیات بیشتری بدانیم چه کاالهایی را می توان خطرناک تلقی کرد و چگونه
می توان آنها را به درستی حمل کرد.

رده بندی کلی کالاهای خطرناک

کلیه کاالهای خطرناک به 9 گروه اصلی تقسیم می شوند که به آنها کالس های خطر نیز گفته می شود. هر یک
از این گروه ها به صورت گرافیکی خطر ناشی از حمل و نقل یا جابجایی چنین کاالهایی را منعکس می کنند. هر
کالس خطر نماد خاص خود را دارد. کمیته ویژه ای به منظور مسئول تنظیم حمل و نقل کاالهای خطرناک
تعیین می شود. نام حمل بار خطرناک در لیست اجسام خطرناک آمده است. اگر نام آن در این لیست نباشد ،
طبق توصیه های سازمان ملل ، محموله نام اصطالح NUK را دریافت می کند ، که به صورت “مشخص نشده
است” .
کاالهای خطرناک در چندین نقطه طبقه بندی می شوند که هر کدام از این نقاط به شما امکان می دهد میزان
آسیب دیدگی یک ماده را تعیین کنید. لیست کاالهای خطرناک جدولی است با 18 ستون. هر یک از آنها حاوی
اطالعات خاصی است که برای سازمان حمل و نقل قابل اعتماد مهم است.
کالس یک )مواد منفجره(
مواد منفجره موادی هستند که می توانند در اثر تعامل خاص یا تماس با آنها منفجر شوند. این مواد شامل:

 •  چاشنی
 •  مواد شیمیایی
 •  مهمات

مواد منفجره می توانند جامد یا مایع باشند. مواد شیمیایی مخلوطی از مواد مختلف است که قرار گرفتن در معرض
آن می تواند منجر به واکنش شیمیایی شود. در نتیجه چنین واکنشی، گازهای خاصی از دما ، فشار و سرعت آزاد
می شوند که منجر به پارگی ظرف و آسیب رساندن به اشیا پیرامونش می شود.
این دسته از مواد شامل 6 زیر کالس اضافی است:
1 .موادی با اثر انفجار جرم. این به معنای وجود انفجار است که بالفاصله به بقیه مواد منفجره منتقل می
شود و منجر به عواقبی مانند موج شوک نمی شود. اینها سازه های واقع در نزدیکی را تخریب می کنند
و منجر به آسیب به اموال و آسیب به مردم می شود.
2 .مواد و اجسام جامد .
3 .زیر کالس مواد و محصوالت جامد با درجه احتراق خود به خودی باال. همچنین ، این لیست باید شامل
موادی با خطر انفجار یا فرافکنی تصادفی باشد. یک ویژگی متمایز از این زیر کالس، عدم وجود اثر انفجار
انبوه است.
4 .مواد منفجره جامد که خطر خاصی را هم قبل و هم در حین انفجار ایجاد نکنند.
5 .موادی با حساسیت کم با اثر انفجار جمعی.
6 .موادی با شاخص حساسیت کم و بدون اثر انفجار جرم.
آخرین زیر کالس، یکی از ایمن ترین دسته ها محسوب می شود. عالوه بر این ، الزم به ذکر است که برخی مواد
منفجره ، هنگامی که منفجر می شوند ، می توانند مخلوط خاصی ایجاد کنند ، ترکیب آن شامل گاز ، بخار یا گرد
و غبار است. چنین موادی در کالس اول قرار ندارند. تنها استثنا کاالهای غیر ضروری خطرناک موجود در کالس
های دیگر است که در هنگام حمل خطر انفجار دارند.
کالس درجه 2( گازها(
این کالس کاالهای خطرناک شامل موارد زیر است:
 گازهای تمیز
 مخلوط گاز
 مخلوط گاز و سایر مواد.
خطری که در هنگام حمل و نقل چنین کاالهایی می تواند رخ دهد ، بیش از حد فشار تنظیم شده در سیلندر
است که می تواند منجر به آسیب رسیدن به ظرف یا انفجار شود. چندین گروه از گازهای خطرناک وجود دارد ،
از جمله سمی ، قابل اشتعال ، خورنده و غیره. گاز در حالت های زیر حمل می شود: فشرده ، مایع ، خنک ،
آئروسل. همچنین گاز در محلول و تحت فشار نیز حمل می شود. در مجموع ، 3 عالمت خطر برای این کالس
وجود دارد که هر یک از آنها میزان خطر انفجار یا سایر عواقب منفی را روشن می کند.
کالس درجه 3( مایعات قابل اشتعال(
این گروه شامل مایعات یا مخلوطی از آنها است که حاوی مواد سمی یا سوسپانسیون ها هستند. ویژگی این قبیل
محلولها این است که هنگام رسیدن به دمایی برابر یا بیشتر از نقطه اشتعال ، قادر به اشتعال هستند.
در میان مواد رایج کالس 3 ، موارد زیر وجود دارد:

 •  نفت گاز
 •  سوخت دیزلی
 •  روغن گرم کن

برای چنین موادی دو عالمت خطر وجود دارد. مورد اول تصویری با شعله های سیاه یا سفید روی زمینه قرمز و با
شماره 3 در گوشه پایین است. مورد دوم نشانه خطر اضافی احتمالی است. این شامل نمادهایی است که وجود
مواد سمی یا خورنده را نشان می دهد.
کالس چهارم)مواد جامد قابل اشتعال(
1 .اجسام جامد قابل اشتعال. حمل و نقل اینگونه محصوالت با استفاده از دو عالمت خطر همراه است که
باید روی شیشه عقب یا سپر خودرو باشد.
2 .موادی که توانایی احتراق خود به خودی را دارند. در مقایسه با زیر کالس اول، خطر کمتری در نظر گرفته
می شود. اینها شامل ترکیبات پیروفوریک است که در اثر تماس با آب می توانند خودشان گرم شوند.
همچنین با دو عالمت خطر همراه است.
3 .موادی که در اثر تماس با آب شروع به انتشار گاز قابل اشتعال می کنند. این گازها وقتی با هوا مخلوط
می شوند، مخلوطی بسیار منفجره و با درجه باالیی از خطر تشکیل می دهند. هر منبع اشتعال قادر به
اشتعال اجسام است ، بنابراین توصیه می شود اقدامات اولیه را برای سازماندهی حمل و نقل ایمن انجام
دهید. این موارد با دو عالمت خطر همراه هستند. یکی از نشانه ها شعله سفید یا سیاه روی زمینه آبی
است که در گوشه آن چهار وجود دارد.
کالس پنج)اکسیدها و پراکسیدهای با منشأ ارگانیک آلی(
خطر اکسید کردن مواد در تکمیل فعال اکسیژن است که به احتراق موادی که با چنین مخلوطی تماس گرفته اند
کمک می کند. در همان زمان ، در طی فرآیند احتراق ، گازهای سمی در اصطالح به بیرون می ترکند و به
دیگران آسیب می رسانند. حمل و نقل چنین کاالهایی باید با دو عالمت خطر همراه باشد که یکی از آنها هشدار
اضافی است. پراکسیدهای آلی به نوبه خود می توانند در حین حمل و نقل، تجزیه گرمازا شوند. در این حالت ،
فرآیند تجزیه با اثر انفجاری و احتراق سریع مواد همراه است. چنین بارهایی به ضربه یا اصطکاک حساس هستند
، که باید قبل از حمل و نقل مورد توجه قرار گیرند. این موارد با دو عالمت خطر همراه هستند.
کالس6(مواد سمی(
حمل چنین کاالهایی در صورت تصادف خطر مرگ یا صدمه جدی را به همراه دارد. این سموم به چند زیر گروه
تقسیم می شوند:

 •  اشکی
 •  پوستی
 •  خفه کننده
 •  سلولی

همچنین در میان سموم موادی وجود دارد که می تواند بر وضعیت روانی تأثیر بگذارد. در داخل بدن ، هنگامی که
صحبت از انتشار داخلی است ، از طریق نفس یا پوست نفوذ می کند. حمل بار با دو عالمت خطر همراه است.
عالوه بر این ، این کالس شامل مواد عفونی است که می تواند منجر به شیوع ویروسهای مختلف شود. چنین
مخلوط هایی حاوی عوامل بیماری زا هستند که فرار آنها منجر به بیماری در انسان یا حیوانات می شود. حمل و
نقل با استفاده از یک برچسب خطر انجام می شود.
کالس درجه 7(مواد رادیو اکتیو(
این گروه شامل هر ماده ای است که فعالیت خاص آن بیش از 70 kg / KBq باشد. تابش نوع آلفا ، بتا ، گاما
و همچنین زیرگونههای عصبی خطر جدی برای بدن انسان در پی دارد. سازمان ملل مقررات ویژه ای را برای حمل
و نقل چنین موادی تهیه کرده است که طبق آن حمل و نقل برای موارد ذیل امکان پذیر است:

 •  مواد با یک شاخص کوچک از فعالیت خاص
 •  مواد رادیواکتیو ویژه
 •  اشیایی که سطح آنها به تابش مواد رادیو اکتیو آلوده است
 •  مواد با درجه پراکندگی کم

قبل از حمل کاال ، میزان فعالیت و قدرت تابش آنها تعیین می شود. عالوه بر این ، وسایل نقلیه با سه عالمت
خطر دسته های مختلف هستند.
کالس 8(مواد خورنده(
این تأثیر به دلیل اثر شیمیایی مواد روی سطح محصول یا ساختار دیگر حاصل می شود. در صورت نشت چنین
موادی ، ممکن است تخریب وسیله نقلیه یا صدمه به بدن انسان رخ دهد. حمل و نقل با دو عالمت خطر انجام می
شود.

کالس درجه 9(سایر مواد خطرناک(
این دسته شامل مواد و مخلوطهایی است که در هیچ یک از کالس های ذکر شده قبلی گنجانده نشده است ، اما
همچنان دارای تعدادی از خصوصیات مفید است.کالس شامل موارد زیر است:

 •  میکروارگانیسم های اصالح شده ژنتیکی
 •  مواد و محصوالتی که نمی توان آنها را به طبقات دیگر نسبت داد
 •  موادی که هیچ ارتباطی با منع یکی از کنوانسیون ها ندارند

 

موارد یا مخلوط هایی که در حین حمل و نقل آنها نیازهای الزم در نظر گرفته می شود
این مورد با یک عالمت واحد همراه است – یک نماد سیاه در یک زمینه سفید با شماره 9 که در مرکز آن حلقه
شده است. حمل و نقل کاالهای خطرناک یک کار مسئولیت پذیر و بسیار پر ریسک و در عین حال پر مصرف
است. بنابراین ، شما باید مسئول مطالعه کاالهای خطرناک باشید.
انواع مواد خطرناک در حمل و نقل را مختصر و مفید مورد ارزیابی قرار دادیم باشد که به آشنایی اجمالی شما
عزیزان با این مواد کمک کننده بوده باشد.

باربری میرداماد پیشنهاد می دهد اگر احیاناً مواد خطرناکی برای جابجایی و حمل دارید و یا آنکه موادی دارید
که از خطرناک بودنش مطمئن نیستید حتماً با مشاوران ما در ارتباط باشید تا بهترین راهنمایی را برای حمل و
نقل این محصوالتتان به شما ارائه دهند.

ما همواره در تمامی 24 ساعت شبانه روز آماده ارائه خدمات به هموطنان و شهروندان گرامی می باشیم. پس
حتماً با ما تماس بگیرید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

تماس فوری

تماس با ما