آیا تا به حال برای حمل و جابجایی بارهایتان از طریق باربری زعفرانیه اقدام کرده اید؟ و یا به وجود و لزوم بارنامه برای حمل بار
اندیشیده اید؟
در این مقاله به معرفی باربری زعفرانیه و نکات الزم در مورد بارنامه خواهیم پرداخت. تا انتهای مقاله با ما همراه باشید.
آنچه در این مقاله خواهید خواند:

 • محله زعفرانیه
 •  موقعیت جغرافیایی زعفرانیه
 •  بارنامه باربری زعفرانیه
 •  تماس با باربری زعفرانیه
 •  مزایای حمل و نقل توسط باربری زعفرانیه

 

محله زعفرانیه

زعفرانیه از محله های مرتفع، خوش آب و هوا در منطقه شمیران و شمال شهر تهران می باشد. این محله در گذشته بافتی مرکب از
سنتی و مدرن و صد البته بسیار نزدیک به بافت روستایی دارد که بر جذابیت و زیبایی این محله افزوده است.

موقعیت جغرافیایی زعفرانیه

در شمال این محله ارتفاعات توچال، جنوب خیابان ولیعصر )پهلوی سابق( و محلهی محمودیه ، در شرق از باربری شرق تهران هم می توایند استفاده کنید آن محلهی تجریش و در غرب نیز به
رودخانهی ولنجک منتهی می شود. موقعیت خاص جغرافیایی که این محله دارد و همچنین با توجه به شرایط اقتصادی ویژهی آن ، این محله
را به یکی از گرانقیمت ترین محالت تهران تبدیل نموده است.
باربری زعفرانیه

در بین مشاغل مختلفی که در این محله در حال ارائهی خدمت به همنوعان هستند، باربری زعفرانیه در حیطهی حمل و نقل و جابجایی و نقل
و انتقال اسباب و وسایل و بارهای مردم ساکن این محله در باالترین کیفیت ممکن و با رعایت اصول و شرایط استاندارد حمل و نقل ، بار بزرگی
را از دوش ساکنین زعفرانیه برداشته است.
در این مقاله سعی داریم به نکاتی راجع به بارنامه باربری زعفرانیه بپردازیم:
بارنامه باربری زعفرانیه

 •  یکی از نکات مهم در حمل بار پر کردن بارنامه می باشد که الزم است حتماً توسط طرفین با دقت پر شود.
 •  در بارنامه الزم است نام شرکت دریافت کننده یا گیرنده را پر نمایید. نام شخص فرستنده بار را حتماً قید نمایید.
 •  ساعت حرکت بار از مبدأ و ساعت تحویل بار در مقصد قید شود.
 •  اطالع دادن به طرفی که دریافت کننده آن است ، ورود شرکت حمل و نقل را هنگام ورود کاال به مقصد و گاهاً به واردکننده اطالع دهید.
 •  شماره بارنامه به طور کلی در باالی بارنامه ذکر شده است ، برای تسهیل تماس و تأیید حمل و نقل اصولی.
 •  وسیلهی حمل و نقل)کامیون ، وانت و..( با ذکر پالک در بارنامه قید شود.
 •  محله یا شهر مبدأ بارگیری و نام محله یا شهر مقصد و تحویل گیرنده پر شود.
 •  شرح کاال ، نام کاال در بارنامه باید آورده شود.
 •  تعداد قطعات و نوع بسته بندی بار و اثاثیه منزل (تعداد و نوع بسته ها) باید با توجه به بسته بندی واقعی جعبه در بارنامه قید شود.
 •  وزن ناخالص و اندازه گیری ، وزن کلی کاال به طور کلی به کیلوگرم و حجم کاال به متر مکعب ذکر شود.
 •  حمل و نقل و هزینه ها : بخش مهمی که در بارنامه باید حتماً لحاظ شود میزان هزینه ای است که برای جابجایی و حمل و نقل بار
  اختصاص یافته است. اگر احیاناً صاحب بار مبلغی را به عنوان پیش پرداخت به حساب باربری واریز نموده است حتما در بارنامه قید شود.
 •  شماره تلفن ثابت و همراه فرستنده و گیرنده بار با دقت در بارنامه ذکر شود.
 •  تاریخ صدور بارنامه و یا احیاناً در صورت زیاد بودن بار تعداد بارنامه ها نیز قید شود. بارنامه باید توسط شرکت حمل کننده ، کارفرما یا
  نماینده آنها صادر شود و در آن هویت صادرکننده به وضوح ذکر شود. تعداد بارنامه ها معموالً مطابق با الزامات اعتبار اسنادی صادر می
  شود. به عنوان مثال ، مجموعه کامل بار به طور کلی می تواند در یک بارنامه و یا چند نسخه اصلی بارنامه ذکر شود.
 •  تاریخ امضای بارنامه باید با تاریخ نهایی باشد .

در این قسمت از مقاله تالش کردیم نکات مهم پیرامون بارنامه و لزوم وجود آن و نحوه پر کردن آن را به همراه اطالعات مورد نیاز برای
صدور ان مورد بحث و بررسی قرار گیرد.
تماس با باربری زعفرانیه
اکنون که با گوشه ای از دقت و تمرکز باربری زعفرانیه در جابجایی بار و اسباب و وسایل شهروندان آشنا شدید، در صورتی که از ساکنین این
محله هستید و قصد حمل باری را به نقطه دیگری از این محله و یا نقاط دیگر شهر و یا حتی قصد جابجایی بار به نقطه ای بیرون از شهر را
دارید و یا ساکن منطقه و محلهی دیگری از شهر تهران هستید و تصمیم به حمل بارتان دارید به راحتی می توانید از طریق شماره تلفن های
باربری زعفرانیه در اولین فرصت با کادر مجرب آن تماس گرفته و برای حمل و نقل بارهای خود اقدام نمایید.
باربری زعفرانیه نقش بسیار بزرگی در جابجایی های بار در این محله و سایر محله ها و مناطق شهر تهران ایفا می کند که امتیاز نقش آفرینی
این باربری را در زمینه حمل اسباب و وسایل و انواع بار روز به روز باال و باالتر می برد.

مزایای حمل و نقل توسط باربری زعفرانیه :

 •  ظرفیت بسیار باال برای برقراری ارتباطات حمل و نقل و جابجایی در تمامی سطح شهر تهران با باربری تهران و همچنین در سراسر
  کشور.
 •  سرعت حرکت باال در بسته بندی انواع بار و وسایل اعم از اقالم شکستنی و غیر شکستنی و … .
 •  امکان پذیرش حمل و نقل در هر فاصله و نقطه ای .
 •  ظرفیت باالی امنیت و قدرت مانور باال در تمامی مراحل بسته بندی و حمل بار.
 •  امکان سرویس دهی در باالترین کیفیت به صورت شبانه روزی در هر جهت.
 •  کیفیت عملیاتی ، فنی و اقتصادی نسبتاً باال ، به همراه اطمینان خاطر بیشتر شما در حمل و نقل بار.
 •  تحویل به موقع و سالم بار و اسباب و اثاثیه از محل عزیمت و ترخیص کاال و بار در مقصد و محل دریافت آن.
 •  استفاده از کادر مجرب و بسیار حرفه ای در تمامی مراحل بسته بندی بار و حمل و تخلیهی کاالها.
 •  استفاده از کامیون ها و وسایل حمل و نقل استاندارد برای جابجایی کاال.
 •  بهره گیری از ابزار و وسایل حرفه ای الزم در بسته بندی انواع بار.
 •  دقت بسیار باال در تمام مراحل حمل بار برای اطمینان از صحت یک جابجایی اصولی و سالم به مقصد رسیدن بار.
 •  بیمه نمودن بار برای راحتی خیال شهروندان از بروز احتمالی خسارت و متضرر شدن در حین حمل و نقل توسط باربری.

 

با در نظر گرفتن شرایط فوق اکنون با خیال راحت می توانید با شماره تلفن های باربری زعفرانیه تماس گرفته و برای جابجایی و نقل و انتقال
بارهایتان اقدام نمایید.